Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN 4/2/2012 12:00:00 AM

Hồ sơ, quy trình đăng ký tham gia và báo tăng lao động của đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT bắt bu

Đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc và đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc (Theo Điều 7 Quyết định số 553/QĐ-BHXH)

 1. Hồ sơ:

          1.1. Đơn vị đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến:

          Thực hiện theo quy định tại Điều 17, Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1111/QĐ-BHXH)  .

          1.2. Báo tăng lao động cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc:

          Thực hiện theo quy định tại Điều 18, Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH.

 Ngoài ra: Đối với hồ sơ cấp sổ lần đầu cho người lao động có quá trình tham gia BHXH trước ngày 01/01/2009, theo Mục 1.1, 1.2 nêu trên phải kèm theo biên bản xét duyệt hồ sơ cấp sổ BHXH (mẫu số 01/BBXD áp dụng đối với  đơn vị do BHXH huyện quản lý thu; mẫu số 02/BBXD áp dụng đối với đơn vị do BHXH tỉnh quản lý thu ban hành kèm theo Quyết định này).

Ghi chú: Tất cả các tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu số A01-TS) phải kèm theo phụ lục thời gian làm việc có đóng BHXH chưa hưởng trợ cấp BHXH một lần (ghi trên trang 2 của tờ khai). Trường hợp người lao động đã đóng BHXH nhưng chưa ®­îc cấp sổ BHXH, chưa hưởng trợ cấp BHXH một lần thì ghi rõ nội dung của phụ lục từ cột 1 đến cột 6; các trường hợp khác thì gạch chéo từ trái xuống phải các cột 1 đến cột 6 của phụ lục.

          1.3. Đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc:

Thực hiện theo quy định tại Điều 27, Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH.

          1.4. Đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc:

Thực hiện theo quy định tại Điều 29 và Khoản 1, Điều 30, Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH.

        2. Quy trình tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ:

        2.1. Đối với người lao động có thời gian tham gia BHXH từ 01/01/2009 trở đi:

- Bộ phận một cửa: Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) theo quy định chuyển cho phòng (bộ phận) Thu.

          - Phòng (bộ phận) Thu: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) từ bộ phận một cửa; kiểm tra, đối chiếu tờ khai (đối với đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc), danh sách, công văn đề nghị của đơn vị và đơn của người tham gia; đối chiếu các chỉ tiêu trên danh sách, tờ khai (đối với đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc) với các chỉ tiêu trong dữ liệu điện tử của đơn vị (nếu có). Đối với người tham gia BHXH đã có sổ BHXH thì đối chiếu thông tin trong sổ BHXH với cơ sở dữ liệu dùng chung của Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam; cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin quản lý thu BHXH và cấp sổ, thẻ (SMS) các trường hợp hồ sơ đúng, đủ; cấp mã quản lý BHXH, BHYT, ghi thời hạn sử dụng thẻ BHYT (thời hạn giải quyết đối với trường hợp này là theo thời hạn cấp thẻ BHYT); ký danh sách, tờ khai (đối với đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc), đơn đề nghị, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ cho phòng (bộ phận) Cấp sổ, thẻ.

          - Phòng (bộ phận) Cấp sổ, thẻ: Nhận hồ sơ từ phòng (bộ phận) Thu chuyển đến; ký tờ khai (đối với đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc), danh sách, in sổ BHXH, thẻ BHYT.

Đối với BHXH huyện, gửi dữ liệu in sổ BHXH, thẻ BHYT về BHXH tỉnh, sau khi BHXH tỉnh kiểm tra, cho phép mới thực hiện in sổ BHXH, thẻ BHYT. (BHXH tỉnh Nghệ An có hướng dẫn riêng về việc kiểm tra, kiểm soát dữ liệu cấp sổ BHXH, thẻ BHYT); in danh sách cấp sổ BHXH (mẫu D09a-TS), danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS), in bìa sổ kèm theo tờ rời ghi quá trình đóng BHTN đối với người có thời gian đóng BHTN chưa hưởng; trình Giám đốc ký phê duyệt tờ khai (đối với đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc), danh sách, đơn, văn bản đề nghị và sổ BHXH.

Chuyển sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo danh sách cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và hồ sơ đơn vị, người tham gia cho bộ phận một cửa để chuyển trả đơn vị, người tham gia và lưu trữ theo quy định.

          2.2. Đối với trường hợp người lao động có thời gian tham gia BHXH từ 01/01/1995 đến 31/12/2008:

- Bộ phận một cửa BHXH huyện: Tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) theo quy định, chuyển hồ sơ cho bộ phận Thu để lập biên bản xét duyệt. Nhận lại hồ sơ từ bộ phận Thu và chuyển hồ sơ cho bộ phận một cửa BHXH tỉnh.

- Bộ phận một cửa BHXH tỉnh: Tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) từ tổ chức, cá nhân và từ bộ phận một cửa BHXH huyện chuyển đến, chuyển hồ sơ cho phòng Thu.

- Phòng Thu: Nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa chuyển đến và thực hiện tương tự quy trình quy định tại Điểm 2.1 Điều này.

- Phòng Cấp sổ, thẻ: Nhận hồ sơ từ phòng Thu chuyển đến và thực hiện tương tự quy trình quy định tại Điểm 2.1 Điều này.

         3. Thời hạn giải quyết:

         3.1. Cấp mới sổ BHXH: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

        Trong đó:

         - Bộ phận một cửa:                                     03 ngày

         - Phòng (bộ phận) Thu:                      10 ngày

         - Phòng (bộ phận) Cấp sổ, thẻ:                   07 ngày

        * Trường hợp hồ sơ từ 31/12/2009 trở về trước do BHXH huyện thu:

         - BHXH huyện:                                   05 ngày   

         - Bộ phận một cửa BHXH tỉnh:           03 ngày   

         - Phòng Thu:                                         07 ngày   

         - Phòng Cấp sổ, thẻ:                              05 ngày  

         3.2. Cấp mới thẻ BHYT: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

         Trong đó:

          - Bộ phận một cửa:                                     02 ngày

          - Phòng (bộ phận) Thu:                     05 ngày

          - Phòng (bộ phận) Cấp sổ, thẻ:                   03 ngày


Tin Mới nhất
Các tin khác
Thông tin đang cập nhật ...
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video