Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 5/15/2012 12:00:00 AM

Hồ sơ và quy trình cấp lại, đổi thẻ BHYT.

Điều 15 quyết định 553/QĐ-BHXH. Hồ sơ và quy trình cấp lại, đổi thẻ BHYT gồm:

1. Hồ sơ:

          Thực hiện theo quy định tại Điều 33, Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH.

         2. Quy trình tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ:

         2.1. BHXH huyện:

          - Bộ phận một cửa: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi thẻ BHYT của tổ chức, cá nhân hoặc đại lý (theo phân cấp quản lý); thu phí các trường hợp cấp lại, đổi thẻ BHYT theo quy định. Cuối mỗi ngày làm việc, nộp số tiền đã thu, biên lai thu tiền cho bộ phận Kế toán.

+ Đối với hồ sơ đề nghị đổi thẻ BHYT có thay đổi thông tin, chuyển cho bộ phận Thu;

+ Đối với hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ BHYT không có thay đổi thông tin, chuyển cho bộ phận Cấp sổ, thẻ;

+ Đối với hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi thẻ BHYT của đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng, chuyển cho bộ phận một cửa BHXH tỉnh.

          - Bộ phận Thu: Nhận hồ sơ đề nghị đổi thẻ BHYT (trường hợp có thay đổi thông tin trên thẻ) từ bộ phận một cửa; kiểm tra, đối chiếu và nhập nội dung điều chỉnh vào chương trình SMS, chuyển hồ sơ cho bộ phận Cấp sổ, thẻ.

          - Bộ phận Cấp sổ, thẻ: Nhận hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi thẻ BHYT từ bộ phận một cửa và từ bộ phận Thu chuyển đến; kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với dữ liệu trên chương trình SMS đối với những trường hợp phải thay đổi thông tin trên thẻ BHYT; trình lãnh đạo phê duyệt vào đơn đề nghị, sau đó thực hiện in thẻ BHYT theo những nội dung điều chỉnh (nếu có); chuyển thẻ BHYT và giấy tờ bản chính cho bộ phận một cửa để trả cho tổ chức, cá nhân và thực hiện lưu trữ đúng quy định.

          2.2. BHXH tỉnh:

          - Bộ phận một cửa: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi thẻ BHYT của tổ chức, cá nhân (theo phân cấp quản lý) và hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi thẻ BHYT của đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng từ bộ phận một cửa BHXH huyện chuyển đến; thu phí các trường hợp cấp lại, đổi thẻ BHYT theo quy định.

+ Đối với hồ sơ đề nghị đổi thẻ BHYT có thay đổi thông tin, chuyển cho phòng Thu;

+ Đối với hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ BHYT không có thay đổi thông tin, chuyển cho phòng Cấp sổ, thẻ;

+ Đối với hồ sơ đề nghị đổi thẻ BHYT của đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng có thay đổi thông tin (trường hợp thay đổi nhân thân do nhập dữ liệu sai thì kiểm tra hồ sơ gốc đang lưu trữ để xác định), chuyển cho phòng Chế độ BHXH;

+ Đối với hồ sơ đề nghị chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu đến các bệnh viện tuyến tỉnh và tương đương: Bộ phận một cửa trình Giám đốc BHXH tỉnh xem xét, quyết định. Hồ sơ đề nghị chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu đến các cơ sở khám chữa bệnh mà việc thay đổi nơi khám chữa bệnh làm vượt quá số thẻ BHYT được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo quy định của liên ngành Sở Y tế - BHXH tỉnh tại cơ sở khám chữa bệnh đó thì bộ phận một cửa có trách nhiệm thông báo cho phòng Giám định BHYT để xử lý.

          - Phòng Chế độ BHXH: Nhận hồ sơ đề nghị đổi thẻ BHYT của đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng (có thay đổi thông tin) từ bộ phận một cửa chuyển đến; kiểm tra, điều chỉnh dữ liệu trong chương trình BHXH NET; chuyển hồ sơ cho phòng Thu.

          - Phòng Thu: Nhận hồ sơ đề nghị đổi thẻ BHYT (trường hợp có thay đổi thông tin trên thẻ) từ bộ phận một cửa và từ phòng Chế độ BHXH chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu và nhập nội dung điều chỉnh vào chương trình SMS. Chuyển hồ sơ cho phòng Cấp sổ, thẻ.

          - Phòng Cấp sổ, thẻ: Nhận hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi thẻ từ bộ phận một cửa và từ phòng Thu chuyển đến; kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với dữ liệu trên chương trình SMS đối với những trường hợp phải thay đổi thông tin trên thẻ BHYT; thực hiện in thẻ BHYT theo những nội dung điều chỉnh (nếu có); chuyển thẻ BHYT và giấy tờ bản chính cho bộ phận một cửa để trả cho tổ chức, cá nhân và thực hiện nộp lưu trữ đúng quy định.

           3. Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong đó:

                - Bộ phận một cửa:                     02 ngày

                - Phòng (bộ phận) Thu:               1,5 ngày

                - Phòng Chế độ BHXH:              1,5 ngày

                - Phòng (bộ phận) Cấp sổ, thẻ:   02 ngày.


Tin Mới nhất
Các tin khác
Thông tin đang cập nhật ...
Download văn bản biểu mẫu
Video