Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN 5/15/2012 12:00:00 AM

Hồ sơ và quy trình báo giảm lao động, thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH cho người LĐ

Theo Điều 9 quyết định số 553/QĐ-BHXH. Hồ sơ và quy trình báo giảm lao động, thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH cho người lao động gồm:

1. Hồ sơ:

        1.1. Báo giảm lao động và xác nhận sổ đối với các trường hợp ngừng việc, chuyển công tác, nghỉ hưởng chế độ BHXH, BHTN:

        1.1.1. Trường hợp đơn vị đã nộp đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN và trường hợp đơn vị còn nợ tiền đóng đóng BHXH, BHTN của kỳ trước (theo thời hạn và phương thức đóng) thì thực hiện theo quy định tại Điều 19, Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH.

1.1.2. Trường hợp số tiền đơn vị nợ lớn hơn số tiền phải đóng của một kỳ đóng, đơn vị phải có văn bản cam kết ghi rõ thời hạn đóng đủ tiền nợ, được Giám đốc BHXH tỉnh đồng ý ghi và xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN: Thành phần hồ sơ: Ngoài quy định như Tiết 1.1.1 Điều này, kèm theo văn bản đồng ý của Giám đốc BHXH tỉnh.

Trường hợp không được Giám đốc BHXH tỉnh đồng ý thì thực hiện báo giảm lao động tham gia, hồ sơ như sau:

- Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS);

-  Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).

- Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết hạn;

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Khi đơn vị nộp hết số tiền nợ BHXH, BHTN tại thời điểm người lao động ngừng việc, đơn vị có trách nhiệm nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH để ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN trong sổ BHXH cho người lao động theo đúng quy định, thành phần hồ sơ:

 + Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS);

 + Sổ BHXH;

 + Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết hạn.

          1.2. Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập:

Thực hiện theo quy định tại Điều 20, Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH.

          1.3. Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn:

Thực hiện theo quy định tại Điều 21, Quy định Quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH.

          2. Quy trình tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ:

          - Bộ phận một cửa: Tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của tổ chức và cá nhân (theo phân cấp quản lý); chuyển hồ sơ cho phòng (bộ phận) Thu để xử lý.

          - Phòng (bộ phận) Thu: Nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa; kiểm tra, cập nhật dữ liệu vào chương trình quản lý thu, chuyển toàn bộ hồ sơ cho phòng (bộ phận) Cấp sổ, thẻ.

          - Phòng (bộ phận) Cấp sổ, thẻ:

+ Nhận hồ sơ của đơn vị và cá nhân từ phòng (bộ phận) Thu chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu trong chương trình quản lý thu; in tờ rời sổ BHXH xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN tiếp theo quá trình đã được in trong tờ rời sổ BHXH các lần trước.

+ Đối với đơn vị có số tiền nợ lớn hơn số tiền phải đóng của một kỳ đóng, không đủ điều kiện xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN trong sổ BHXH: Nhận hồ sơ từ phòng (bộ phận) Thu chuyển đến kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu trong chương trình quản lý thu, ký danh sách.

+ Khi đơn vị nộp hết số tiền nợ BHXH, BHTN tại thời điểm người lao động ngừng việc: Nhận sổ BHXH và hồ sơ theo quy định từ bộ phận một cửa, kiểm tra dữ liệu trong chương trình quản lý thu, in tờ rời sổ BHXH xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN tiếp theo quá trình đã được in trong tờ rời sổ BHXH các lần trước.

          + Chuyển hồ sơ cho bộ phận một cửa để chuyển phòng Chế độ BHXH giải quyết chế độ BHXH hoặc chuyển trả đơn vị, người tham gia và nộp lưu trữ theo quy định.

          + Các trường hợp xác nhận sổ BHXH để di chuyển, bảo lưu thời gian hoặc giải quyết chế độ, phải chuyển danh sách cho bộ phận Công nghệ thông tin (phòng Công nghệ thông tin đối với đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu) để chuyển về phòng Công nghệ thông tin BHXH tỉnh tổng hợp chuyển Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam.

          3. Thời hạn giải quyết:

          3.1. Xác nhận thời gian đóng để giải quyết chế độ hưu trí: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

         Trong đó:

          - Bộ phận một cửa:                           02 ngày

          - Phòng (bộ phận) Thu:           03 ngày

          - Phòng (bộ phận) Cấp sổ, thẻ:         02 ngày

         3.2. Xác nhận thời gian đóng BHXH để bảo lưu thời gian công tác, giải quyết các chế độ BHXH khác và di chuyển: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

         Trong đó:

          - Bộ phận một cửa:                           01 ngày

          - Phòng (bộ phận) Thu:           02 ngày

          - Phòng (bộ phận) Cấp sổ, thẻ:         02 ngày


Tin Mới nhất
Các tin khác
Thông tin đang cập nhật ...
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video