Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN 5/15/2012 12:00:00 AM

Hồ sơ và quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện.

Theo Điều 8 quyết định số 533/QĐ-BHXH . Hồ sơ và quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện gồm:

1. Hồ sơ:

        1.1. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 28, Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH.

        1.2. Đối tượng tham gia BHYT tự nguyện:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 31, Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH.

         2. Quy trình tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ:

        - Bộ phận một cửa: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ người tham gia hoặc từ đại lý thu theo quy định, viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; hướng dẫn người tham gia hoặc đại lý thu nộp tiền cho bộ phận Kế toán; chuyển hồ sơ cho bộ phận Thu giải quyết.

        - Bộ phận Thu: Nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với tờ khai, danh sách người tham gia do đại lý thu lập; nhập, cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin quản lý thu BHXH và cấp sổ, thẻ (SMS), cấp mã quản lý BHXH, BHYT, ghi thời hạn sử dụng thẻ BHYT; ký tờ khai, danh sách (mẫu D03-TS, D05-TS) do đại lý thu lập (đối với trường hợp người tham gia đóng tiền thông qua đại lý thu); ký tờ khai, in danh sách người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện (mẫu D03-TS, D05-TS) (đối với trường hợp người tham gia đóng tiền trực tiếp cho cơ quan BHXH);

          Người tham gia, đại lý thu được quyền lựa chọn hình thức nộp tiền trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc nộp tiền tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước. Trường hợp người tham gia, đại lý thu lựa chọn hình thức nộp tiền trực tiếp tại cơ quan BHXH thì bộ phận Thu phối hợp bộ phận Kế hoạch - Tài chính để thu tiền ngay trong ngày; trường hợp người tham gia, đại lý thu lựa chọn hình thức nộp tiền tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước thì hướng dẫn nộp tiền tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.

          - Bộ phận Cấp sổ, thẻ: Căn cứ danh sách (mẫu D03-TS, D05-TS) có chữ ký, đóng dấu xác nhận đã thu tiền kiểm tra, đối chiếu dữ liệu; ký tờ khai, danh sách; gửi dữ liệu in sổ BHXH, in thẻ BHYT về BHXH tỉnh. Sau khi BHXH tỉnh kiểm tra, cho phép thì in sổ BHXH, thẻ BHYT, danh sách cấp sổ BHXH (mẫu D09a-TS), danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS) (BHXH tỉnh Nghệ An có hướng dẫn riêng về việc kiểm tra, kiểm soát dữ liệu cấp sổ BHXH, thẻ BHYT); in danh sách cấp sổ BHXH (mẫu D09a-TS), danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS); trình Giám đốc ký phê duyệt tờ khai, danh sách, sổ BHXH; chuyển sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo danh sách cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và hồ sơ của người tham gia cho bộ phận một cửa để chuyển trả cho đại lý thu, người tham gia và thực hiện lưu trữ đúng quy định.

         3. Thời hạn giải quyết:

         3.1. Cấp mới sổ BHXH: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

        Trong đó:

 - Bộ phận một cửa:                   02 ngày

 - Bộ phận Thu:                04 ngày

 - Bộ phận Cấp sổ, thẻ:    04 ngày

       3.2. Cấp mới thẻ BHYT: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

         Trong đó:

  - Bộ phận một cửa:                            02 ngày

  - Bộ phận Thu:                         04 ngày

  - Bộ phận Kế hoạch - Tài chính: 01 ngày

  - Bộ phận Cấp sổ, thẻ:           03 ngày


Tin Mới nhất
Các tin khác
Thông tin đang cập nhật ...
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video