Biểu mẫu 5/16/2012 12:00:00 AM

Các biểu mẫu Thu ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam

     (Bấm vào ký hiệu biểu mẫu để xem chi tiết )

            

TT Tên mẫu biểu

 Ký  hiệu    

Trách nhiệm lập
1 Tờ khai tham gia BHXH,BHYT Mẫu A01-TS Người lao động lập
2 Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện
Mấu A02-TS Người lao động lập
3 Tờ khai tham gia BHYT
Mấu A03-TS Người lao động lập
4 Đơn đề nghị
Mẫu D01-TS Người lao động lập
5 Văn bản đề nghị của đơn vị
Mẫu D01b-TS
Đơn vị
6 DS lao động tham gia BHXH,BHYT
Mẫu D02-TS Đơn vị
7 Tổng hợp DSLĐ tham gia  BHXH,BHYT
Mẫu D02a-TS Thu
8 Danh sách người chỉ tham gia BHYT 
Mẫu D03-TS Đơn vị/đại lý
9 Tổng hợp DS người chỉ tham gia BHYT
Mẫu D03a-TS Thu
10 DS ĐC mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT
Mẫu D04-TS Đơn vị/đại lý
11 Tổng hợp DSĐC mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT
Mẫu D04a-TS Thu
12 Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 
Mẫu D05-TS Đại lý
13 Tổng hợp DS người tham gia BHXH tự nguyện
Mẫu D05a-TS Thu
14 Danh sách giảm người tham gia BHXH tự nguyện do 
Mẫu D06a-TS Thu
15 DS ĐN thay đổi TT của người tham gia không thay đổi mức đóng
Mẫu D07-TS Đơn vị
16 TH DSĐN thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng
Mẫu D07a-TS Thu
17 DS đối tượng đến hạn phải đóng BHXH,BHYT tự nguyện
Mẫu D08a-TS Thu
18 Biên bản đối chiếu nộp thu BHXH,BHYT
Mẫu C05-TS Thu
19 Thông báo kết quả đóng BHXH,BHYT 
Mẫu C12-TS Thu
20 Thông báo kết quả đóng BHXH,BHTN, BHYT
Mẫu C13-TS Thu
21 Thông báo kết quả đóng BHXH tự nguyện, BHYT
Mẫu C14-TS Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Mới nhất
Các tin khác
Thông tin đang cập nhật ...
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video