Biểu mẫu 5/16/2012 12:00:00 AM

Các biểu mẫu Thu ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam

     (Bấm vào ký hiệu biểu mẫu để xem chi tiết )

            

TT Tên mẫu biểu

 Ký  hiệu    

Trách nhiệm lập
1 Tờ khai tham gia BHXH,BHYT Mẫu A01-TS Người lao động lập
2 Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện
Mấu A02-TS Người lao động lập
3 Tờ khai tham gia BHYT
Mấu A03-TS Người lao động lập
4 Đơn đề nghị
Mẫu D01-TS Người lao động lập
5 Văn bản đề nghị của đơn vị
Mẫu D01b-TS
Đơn vị
6 DS lao động tham gia BHXH,BHYT
Mẫu D02-TS Đơn vị
7 Tổng hợp DSLĐ tham gia  BHXH,BHYT
Mẫu D02a-TS Thu
8 Danh sách người chỉ tham gia BHYT 
Mẫu D03-TS Đơn vị/đại lý
9 Tổng hợp DS người chỉ tham gia BHYT
Mẫu D03a-TS Thu
10 DS ĐC mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT
Mẫu D04-TS Đơn vị/đại lý
11 Tổng hợp DSĐC mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT
Mẫu D04a-TS Thu
12 Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 
Mẫu D05-TS Đại lý
13 Tổng hợp DS người tham gia BHXH tự nguyện
Mẫu D05a-TS Thu
14 Danh sách giảm người tham gia BHXH tự nguyện do 
Mẫu D06a-TS Thu
15 DS ĐN thay đổi TT của người tham gia không thay đổi mức đóng
Mẫu D07-TS Đơn vị
16 TH DSĐN thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng
Mẫu D07a-TS Thu
17 DS đối tượng đến hạn phải đóng BHXH,BHYT tự nguyện
Mẫu D08a-TS Thu
18 Biên bản đối chiếu nộp thu BHXH,BHYT
Mẫu C05-TS Thu
19 Thông báo kết quả đóng BHXH,BHYT 
Mẫu C12-TS Thu
20 Thông báo kết quả đóng BHXH,BHTN, BHYT
Mẫu C13-TS Thu
21 Thông báo kết quả đóng BHXH tự nguyện, BHYT
Mẫu C14-TS Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Mới nhất
Các tin khác
Thông tin đang cập nhật ...
Download văn bản biểu mẫu
Video
Thông tin cần biết
The 'link' start tag on line 17 does not match the end tag of 'head'. Line 111, position 3.
Tỷ giá  down   Giá vàng  down