Biểu mẫu 5/16/2012 12:00:00 AM

Các biểu mẫu về Cấp sổ, thẻ

Các biểu mẫu về cấp sổ, thẻ ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam

(Bấm vào ký hiệu để xem chi tiết biểu mẫu)

TT Tên biểu mẫu Ký hiệu Trách nhiệm lập
1 Đơn đề nghị Mẫu D01-TS Người lao động
2 Danh sách cấp sổ BHXH Mẫu D09a-TS Sổ thẻ
3 Danh sách cấp thẻ BHYT Mẫu D10a-TS Sổ thẻ
4 Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT Mẫu C11-TS Sổ thẻ

 

 

 

 

 

 


Tin Mới nhất
Các tin khác
Download văn bản biểu mẫu
Video
Thông tin cần biết
The 'link' start tag on line 17 does not match the end tag of 'head'. Line 111, position 3.
Tỷ giá  down   Giá vàng  down