Biểu mẫu 5/16/2012 12:00:00 AM

Các biểu mẫu về Cấp sổ, thẻ

Các biểu mẫu về cấp sổ, thẻ ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam

(Bấm vào ký hiệu để xem chi tiết biểu mẫu)

TT Tên biểu mẫu Ký hiệu Trách nhiệm lập
1 Đơn đề nghị Mẫu D01-TS Người lao động
2 Danh sách cấp sổ BHXH Mẫu D09a-TS Sổ thẻ
3 Danh sách cấp thẻ BHYT Mẫu D10a-TS Sổ thẻ
4 Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT Mẫu C11-TS Sổ thẻ

 

 

 

 

 

 


Tin Mới nhất
Các tin khác
Thông tin đang cập nhật ...
LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video