Thủ tục hồ sơ 03/2/2011 - 08:23 AM

Hồ sơ và quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện.

Hồ sơ và quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện.

15/05/2012 12:00:00 AM  -  Tham gia BHXH-BHYT-BHTN Theo Điều 8 quyết định số 533/QĐ-BHXH . Hồ sơ và quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện gồm:
 Hồ sơ và quy trình báo giảm lao động, thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH cho người LĐ

Hồ sơ và quy trình báo giảm lao động, thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH cho người LĐ

15/05/2012 12:00:00 AM  -  Tham gia BHXH-BHYT-BHTN Theo Điều 9 quyết định số 553/QĐ-BHXH. Hồ sơ và quy trình báo giảm lao động, thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH cho người lao động gồm:
 Hồ sơ và quy trình cấp lại, điều chỉnh sổ BHXH.

Hồ sơ và quy trình cấp lại, điều chỉnh sổ BHXH.

15/05/2012 12:00:00 AM  -  Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Điều 14 quyết định 553/QĐ-BHXH. Hồ sơ và quy trình cấp lại, điều chỉnh sổ BHXH gồm:
 Hồ sơ và quy trình cấp lại, đổi thẻ BHYT.

Hồ sơ và quy trình cấp lại, đổi thẻ BHYT.

15/05/2012 12:00:00 AM  -  Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Điều 15 quyết định 553/QĐ-BHXH. Hồ sơ và quy trình cấp lại, đổi thẻ BHYT gồm:
Hồ sơ, quy trình đăng ký tham gia và báo tăng lao động của đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT bắt bu

Hồ sơ, quy trình đăng ký tham gia và báo tăng lao động của đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT bắt bu

15/05/2012 12:00:00 AM  -  Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Theo Điều 7 Quy định về hồ sơ, quy trình tiếp nhận, luân chuyển và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo quyết định số 553/QĐ-BHXH.Hồ sơ, quy trình đăng ký tham gia và báo tăng lao động của đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc và đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc.
Hồ sơ và quy trình để hưởng quyền lợi thanh toán dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn

Hồ sơ và quy trình để hưởng quyền lợi thanh toán dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn

15/05/2012 12:00:00 AM  -  Khám chữa bệnh Điều 17 quyết định số 148/QĐ-BHXH. Hồ sơ và quy trình xác nhận đối tượng và thời gian tham gia BHYT để hưởng quyền lợi thanh toán dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn gồm:
 Hồ sơ và quy trình quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Hồ sơ và quy trình quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

15/05/2012 12:00:00 AM  -  Hưởng các chế độ BHXH Điều 18 quyết định số 148/QĐ-BHXH. Hồ sơ và quy trình quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe gồm:
Hồ sơ và quy trình giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa tỉnh để giám định khả năng lao động.

Hồ sơ và quy trình giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa tỉnh để giám định khả năng lao động.

15/05/2012 12:00:00 AM  -  Hưởng các chế độ BHXH Theo điều 19 Quyết định số 148/QĐ-BHXH. Hồ sơ và quy trình giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa tỉnh để giám định khả năng lao động gồm:
Hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ hưu trí.

Hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ hưu trí.

15/05/2012 12:00:00 AM  -  Hưởng các chế độ BHXH Điều 20 quyết định số 148/QĐ-BHXH. Hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ hưu trí gồm:
 Hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH một lần, tử tuất, tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp.

Hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH một lần, tử tuất, tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp.

15/05/2012 12:00:00 AM  -  Hưởng các chế độ BHXH Theo Điều 21 Quyết định 148/QĐ-BHXH. Hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH một lần, tử tuất, tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp gồm:
Download văn bản biểu mẫu
Video