Tiêu đề : Thanh toán tiền BHXH một lần
Nội dung câu hỏi : Xin cho tôi hỏi về luật tính bảo hiểm một lần. Quá trình làm việc của tôi là 2nam 4 tháng và thời gian và mức lương như sau : 3/2010-12/2010 mức lương: 1.310.000 1/2011-2/2011 mức lương: 1.596.800 3/2011-6/2011 mức lương: 1.796.800 7/2011-9/2011 mức lương: 2.096.800 10/2012-12/2011 mức lương: 2.489.550 1/2012-4/2012 mức lương: 2.614.500
Người hỏi : đinh công nhã
Email : webstudio225@gmail.com
Điện thoại : 0985365244
Thời gian : 5/14/2013 9:08:34 AM
Trả lời : 5/23/2013 9:54:45 AM

Chế độ trợ cấp BHXH một lần của ông được quy định tại các điều 55, điều 56, điều 60 và điều 61 Luật BHXH số 71/2006/QH11. Cụ thể như sau :
Điều 55. BHXH một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng BHXH một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng BHXH;
b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng BHXH;
c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng BHXH;
d) Ra nước ngoài để định cư.
Điều 56. Mức hưởng BHXH một lần
Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.
Điều 60. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia BHXH từ ngày Luật BHXH có hiệu lực
1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của mười năm cuối trước khi nghỉ hưu.
2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.
3. Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH chung của các thời gian; trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 61. Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH
1. Tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật này được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí.
2. Tiền lương, tiền công đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH đối với người lao động quy định tại khoản 2 Điều 94 của Luật này được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.
Do ông không nêu rõ là ông hưởng trợ cấp BHXH một lần vào thời điểm nào nên chúng tôi không có căn cứ để tính mức bình quân tiền lương, tiền công theo chỉ số giá sịnh hoạt. Chế độ trợ cấpBHXH một lần của ông được tính theo công thức :
Mức hưởng trợ cấp BHXH 1 lần = (1,5 x 2 + 1,5 x 0,5) x mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH (có điều chỉnh theo Nghị định 83/2008/NĐ-CP)
Phòng Chế độ BHXH

LIÊN KẾT
Download văn bản biểu mẫu
QUY ĐỊNH MỚI VỀ BHXH
Video